Orman Kanunu değişti: Artık verimli orman alanlarında madencilik yapılabilecek

Çevrecilerin karşı çıkmasına rağmen Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yapılan değişiklik ile verimli orman alanlarında da bakanlığın uygun görmesi halinde madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıldı. Orman Kanunu’nda değişiklik getiren kanun 5 Nisan tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının rehabilite edilmesi işlerinin ihale yoluyla gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği hükmü de getirildi.

İLGİLİ MADDEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete’deki maddede şöyle denildi:

* “Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu; tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri hariç, bedeli alınarak ÇevreTarım ve Orman Bakanlığınca izin verilir. Ancak, temditler dahil ruhsat süresince müktesep haklar korunmak kaydı ile Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri,verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi, ÇevreTarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine bağlıdır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin; baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanacağı her türlü yapı hammaddesi üretimi için yapacağı madencilik faaliyetleri ile zorunlu tesislerinden bedel alınmaz.

RUHSATNAME VEYA İMTİYAZ ALANLAR ÇALIŞMA ÖNCESİNDE ORMAN İDARESİNE HABER VERECEK

* Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla, ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve ormana zarar gelebilecek hallerde, orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar. Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ile tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya özel ormanlarda yapılmak istenmesi halinde Çevre Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, kullanım süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.

MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ

* Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi neticesinde idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilir. Rehabilite maksadı ile bu alanların orman yetiştirilmek üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları ile doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli karşılığında izin verilebilir. Maddenin uygulanması ile ilgili tanım, şekil, şart ve esaslar yönetmelikle düzenlenir veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ihale mevzuatına göre gerçek ve tüzel kişilere yaptırılabilir.”

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığının açıklandığı Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü resmi sitesinde ise şu açıklamalar yer aldı:

* “Tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yürürlüğe giren Orman Kanunu’ndaki değişiklikler ile orman köylülerimiz ve vatandaşlarımız için pek çok sorun çözüme kavuşturulmuş, bununla birlikte ormanlarımız ve ormancılığımız için de önemli kazanımlar elde edilmiştir.

ORMAN KÖYLÜMÜZE DESTEK

Kanun kapsamında orman köylülerine yönelik düzenlemeler içeren maddeler şu şekilde:

* Sigortalı Olma Teşviki: Ormanlarımızın bakımında çalışan köylülerimizden sigortalı olanlara ek ödeme yapılacak.

* Ucuz yakacak odun ve kereste: Orman köylümüz yakacak odunlarını ve ihtiyaç duydukları keresteyi yüzde 70 daha ucuza alacak.

* Mülkiyet sorunlarının çözümü: Kadastro ile 2/B çalışmaları eş zamanlı ve tek elden yapılacak. Ayrıca pek çok kadastro problemi çözüme kavuşturulacak.

* Üretimden pay verilmesi: Ormanlarımızda üretilen emvalin satışından elde edilen kârın yüzde 10’u çalışan orman köylümüze verilecek.

* Şehitlik: Orman yangınları ile mücadele sırasında hayatını kaybeden Orman Teşkilatı mensupları, kamu çalışanları ve gönüllüler şehit sayılacak.

ORMANCILIK FAALİYETLERİ DÜZENLEMELERİ

Ormancılık Faaliyetleri kapsamında kanunlaşan içeriklerden bazıları şu şekilde:

* Orman yangınları ile mücadele: Fiili olarak 7/24 yürütülen orman yangınları ile mücadele çalışmaları yasal olarak tüm yıla yayılacak. Orman yangınlarına sebep olanlara verilecek cezalar arttırılacak.

* Ormancılıkta dijitalleşme: Kesilecek ağaçların belirlenmesinden, nakledilmesine kadar tüm iş ve işlemler dijitalleşecek.

* Ormanların daha etkin korunması: Ormanlık alana hafriyat, çöp vb dökmek orman suçu haline gelecek. İşgal neticesinde inşa edilen tesisler idare tarafından yıkılabilecek. Ormanda işlenen suçlara anında müdahale edilerek ormanlarımız daha etkin şekilde korunacak.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir